Politica de protecție a datelor personale

I. Informații generale

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Lori Visage SRL , cu sediul în Galati, sat Costi, str. Liliacului 20 Bis , în calitate de operator de date.

Prin acest document Lori Visage SRL doreşte să vă informeze cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.cursurimachiaj.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Lori Visage SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați direct (nume, adresă, număr de telefon, nume de utilizator)  sau indirect (adresa IP a computerului dvs., module cookie), în cadrul secțiunii de contact/ reclamații.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Lori Visage SRL  prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor astfel:

În scopul încheierii şi executării contractelor – pentru vă putea oferi produsele noastre, este necesar să prelucrăm datele dvs. personale;

În scop de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de informări cu conţinut de marketing privind produsele şi serviciile oferite de Lori Visage SRL

Consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor în acest scop poate fi exprimat prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul disponibil pe www.cursurimachiaj.ro . Vă puteţi dezabona oricând de la primirea unor astfel de informări comerciale folosind opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms sau printr-o solicitare scrisă.

În scopul rezolvării plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site;

În scopul îndeplinirii unor obligaţii legale (în legătură cu facturarea produselor achiziţionate).

IV. Perioada stocării datelor

Lori Visage SRL poate păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar în conformitate cu scopurile de prelucrare menționate anterior.

În situaţia retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Lori Visage SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, însă acestea vor fi prelucrate în continuare, numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care deţinem datele – pentru executarea contractelor sau pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse de lege.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.cursurimachiaj.ro vor putea fi dezvăluite către terţi – persoane sau entităţi care sprijină Lori Visage SRL în desfășurarea activității (companii de livrare, furnizori de servicii IT, procesatori de plăţi), ori către autoritățile publice centrale/locale în situaţia în care v-aţi exprimat consimţământul în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Lori Visage SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În conformitate cu GDPR, beneficiaţi de următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează Lori Visage SRL :

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi informaţii privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Lori Visage SRL, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea, din partea Lori Visage SRL, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și detalii privind scopurile prelucrării, categoriile de date, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Lori Visage SRL , a datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

Acesta nu este un drept absolut. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Lori Visage SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

dreptul la restricționarea prelucrării în unul din următoarele cazuri:

persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat operatorului într-un format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie mutate, copiate sau transmise de la un mediu IT la altul;

dreptul la opoziție – aveţi dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor personale care vă privesc, cu excepția cazurilor în care Lori Visage SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

în orice moment, atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; excepţii reprezintă situaţiile în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: larboitan@yahoo.com

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.